H συζήτηση «Ακροδεξιά & πρόσφυγες» στο Διεθνές Τριήμερο του Rp

H συζήτηση «Ακροδεξιά & πρόσφυγες» στο Διεθνές Τριήμερο του Rp
Rp | 05.11.2016

 

asoe

 

 

 

 

 

 

 

Η δεύτερη μέρα της διεθνούς συνάντησης της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που διοργανώνει το RProject, συνεχίστηκε το μεσημέρι με θέμα «Ακροδεξιά και πρόσφυγες». Ακολουθεί ρεπορτάζ από τη συζήτηση.

Ο Μπερ­νάρντ Σμιτ (Γαλ­λία, VISA: Αντι­φα­σι­στι­κή πρω­το­βου­λία των συν­δι­κα­λι­στών) ανα­φέρ­θη­κε κυ­ρί­ως στην άνοδο της ακρο­δε­ξιάς στην Ευ­ρώ­πη με πα­ρα­δείγ­μα­τα από τη Γαλ­λία, τη Γερ­μα­νία και την Αυ­στρία. Υπο­στή­ρι­ξε ότι η ση­με­ρι­νή ευ­ρω­παϊ­κή ακρο­δε­ξιά δεν έχει άμεση και ευ­θεία σχέση με τον «ιστο­ρι­κό» φα­σι­σμό ανα­γκα­στι­κά, καθώς υπάρ­χει και η ακρο­δε­ξιά ως η ακραία ρα­τσι­στι­κή και εθνι­κι­στι­κή πτέ­ρυ­γα της συ­ντη­ρη­τι­κής δε­ξιάς, που απο­σπού­σε ψη­φο­φό­ρους και επιρ­ροή από τα πα­ρα­δο­σια­κά αστι­κά κόμ­μα­τα. Πα­ρό­τι οι ο ρα­τσι­σμός έχει υιο­θε­τη­θεί από το με­γα­λύ­τε­ρο πο­λι­τι­κό φάσμα -πλην αρι­στε­ράς- η ακρο­δε­ξιά ατζέ­ντα θέτει στο κέ­ντρο της πο­λι­τι­κής της το ρα­τσι­σμό και την ξε­νο­φο­βία. Ση­μα­ντι­κό στοι­χείο ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς είναι η δήθεν αντι­συ­στη­μι­κή ρη­το­ρεία ενά­ντια στην ΕΕ (ενά­ντια στους ξέ­νους δη­λα­δή) που καρ­πώ­νε­ται τη λαϊκή δυ­σα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στη σκλη­ρή λι­τό­τη­τα. Ωστό­σο, η απά­ντη­ση που δίνει είναι εθνι­κή με ισχυ­ρές δό­σεις προ­στα­τευ­τι­σμού, αφή­νο­ντας εν τέλει στο απυ­ρό­βλη­το την πο­λι­τι­κή και οι­κο­νο­μι­κή εξου­σία.

Ο Σάμος Σα­μου­ήλ (Κύ­προς, Γρα­νά­ζι) ανα­φέρ­θη­κε στην κυ­πρια­κή εμπει­ρία και την πρό­σφα­τη εί­σο­δο στη Βουλή του νε­ο­να­ζι­στι­κού ΕΛΑΜ, που ου­σια­στι­κά είναι το κυ­πρια­κό «πα­ράρ­τη­μα» της Χρυ­σής Αυγής, πάνω στο έδα­φος της απο­γο­ή­τευ­σης από το αρι­στε­ρό ΑΚΕΛ. Απέ­να­ντι στον ελ­λη­νι­κό και τον τουρ­κι­κό εθνι­κι­σμό στο νησί η μόνη λύση μπο­ρεί να είναι ένα ενιαίο αντι­φα­σι­στι­κό μέ­τω­πο των Κύ­πριων ερ­γα­ζο­μέ­νων, στα νότια και στα βό­ρεια της Κύ­πρου. Αυτό άλ­λω­στε επι­χει­ρούν με επι­μο­νή οι σύ­ντρο­φοι/ισσες από το «Γρα­νά­ζι» σε μια προ­σπά­θεια οι­κο­δό­μη­σης μιας αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής και από τα κάτω εναλ­λα­κτι­κής.

Ο Γιώρ­γος Τσιά­κα­λος (πα­νε­πι­στη­μια­κός) έκανε τη ση­μα­ντι­κή πα­ρα­τή­ρη­ση ότι δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε η κυ­ρί­αρ­χη αντί­λη­ψη ότι η εί­σο­δος χι­λιά­δων προ­σφύ­γων θα οδη­γού­σε αυ­τό­μα­τα σε άνοδο της ακρο­δε­ξιάς. Στην πε­ρί­πτω­ση της Ελ­λά­δας έγινε ακρι­βώς το αντί­θε­το, αφού αυτό που έδωσε τον τόνο ήταν το κί­νη­μα αλ­λη­λεγ­γύ­ης από τα κάτω ενά­ντια στην ακρο­δε­ξιά και το ρα­τσι­σμό. Επέρ­ρι­ψε την πο­λι­τι­κή ευ­θύ­νη στην κυ­βέρ­νη­ση και τις πο­λι­τι­κές της, που αφε­νός αντι­με­τω­πί­ζουν τους πρό­σφυ­γες ως πα­ρί­ες, στι­βά­ζο­ντάς τους σε στρα­τό­πε­δα με άθλιες συν­θή­κες και αφε­τέ­ρου υπο­κύ­πτει διαρ­κώς (από πο­λι­τι­κή επι­λο­γή) στις ακρο­δε­ξιές και ρα­τσι­στι­κές υστε­ρί­ες που συ­νή­θως πα­ρου­σιά­ζο­νται υπό το πρί­σμα «φόβου» και «ανη­συ­χί­ας», με χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα τους εμ­βο­λια­σμούς. «Απέ­να­ντι στην προ­σπά­θεια να επα­νεμ­φα­νι­στεί η ακρο­δε­ξιά και η Χρυσή Αυγή, πρέ­πει να ορ­θώ­σου­με ισχυ­ρό μέ­τω­πο ενά­ντια στο ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό», κα­τέ­λη­ξε.

Ο Θα­νά­σης Κούρ­κου­λας (Κί­νη­ση Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό) έκανε την ανα­γκαία σύν­δε­ση με τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους, που έχουν ισο­πε­δώ­σει κυ­ριο­λε­κτι­κά τη Συρία και τη Μέση Ανα­το­λή, ανα­γκά­ζο­ντας εκα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πους να φύ­γουν από τα σπί­τια τους. Τόσο το κλεί­σι­μο των συ­νό­ρων όσο και η κα­τά­πτυ­στη ρα­τσι­στι­κή συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας (που βα­ραί­νουν την κυ­βέρ­νη­ση) έχει άμεση σχέση με τις ανά­γκες του ευ­ρω­παϊ­κού κα­πι­τα­λι­σμού για φτηνό ερ­γα­τι­κό δυ­να­μι­κό και τις δυ­να­τό­τη­τές του να το απορ­ρο­φή­σει ή όχι. Η ρι­ζο­σπα­στι­κή και αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή αρι­στε­ρά έχει υπο­χρέ­ω­ση να συν­δέ­σει την πάλη απέ­να­ντι στις ευ­ρω­παϊ­κές και κυ­βερ­νη­τι­κές πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας που αντι­με­τω­πί­ζουν τους πρό­σφυ­γες ως αν­θρώ­πους δεύ­τε­ρης κα­τη­γο­ρί­ας μαζί με την πάλη ανά­ντια στο ρα­τσι­σμό και την αλ­λη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες, ώστε να οι­κο­δο­μή­σει μια πει­στι­κή εναλ­λα­κτι­κή πο­λι­τι­κή σε συν­δυα­σμό με την πα­ρέμ­βα­ση στο κί­νη­μα.

 

Η Μάνια Μπαρ­ζέφ­σκι (Κόκ­κι­νο Δί­κτυο, επι­τρο­πή δι­καιω­μά­των ΛΑΕ) ανέ­δει­ξε τη δο­μι­κή κρίση του πα­γκό­σμιου κα­πι­τα­λι­σμού ως τη βα­σι­κή αιτία ακραί­ας φτώ­χειας σε όλο τον κόσμο που εξα­να­γκά­ζει με­γά­λα τμή­μα­τα πλη­θυ­σμών να με­τα­να­στεύ­ουν, κάτι που αντι­κει­με­νι­κά ρευ­στο­ποιεί τη διά­κρι­ση προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών/τριών, συ­νε­πώς η αρι­στε­ρά έχει κα­θή­κον να «διευ­ρύ­νει» τη ση­μα­σία του πρό­σφυ­γα, απέ­να­ντι στη ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή που συ­νε­πά­γε­ται αυτό ο δια­χω­ρι­σμός. «Αυτή η ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή είναι συν­δε­δε­μέ­νη με την πο­λι­τι­κή επι­λο­γή του κε­φα­λαί­ου για την κα­πι­τα­λι­στι­κή ανά­καμ­ψη, η οποία έχει πα­ρα­βιά­σει κα­τά­φω­ρα τους κα­νό­νες του διε­θνούς δι­καί­ου. Η Αρι­στε­ρά έχει υπο­χρέ­ω­ση να απο­δο­μή­σει πο­λι­τι­κά την κυ­ρί­αρ­χη ρα­τσι­στι­κή αφή­γη­ση και να εντά­ξει στο σχέ­διο της την τα­ξι­κή σύ­γκρου­ση με τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό μη­χα­νι­σμό της ΕΕ, ως ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της πο­λι­τι­κής της απά­ντη­σης», ση­μεί­ω­σε με­τα­ξύ άλλων.

Η Λιζ Γουόλς (Socialist Alternative, Αυ­στρα­λία) μας με­τέ­φε­ρε την εμπει­ρία της από την ακραία ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή της αυ­στρα­λια­νής κυ­βέρ­νη­σης που οδη­γεί κάθε πρό­σφυ­γα και με­τα­νά­στη/τρια ανα­γκα­στι­κά σε κέ­ντρα κρά­τη­σης, χωρίς τη δυ­να­τό­τη­τα ασύ­λου ή με­τε­γκα­τά­στα­σης σε άλλη χώρα. Εφαρ­μό­ζει δη­λα­δή μια πο­λι­τι­κή αντι­κι­νή­τρων, με την ψευ­δαί­σθη­ση ότι οι άν­θρω­ποι θα απο­τρα­πούν από το να διεκ­δι­κή­σουν μία κα­λύ­τε­ρη ζωή. Με δε­δο­μέ­νη την οι­κο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη ττων τε­λευ­ταί­ων 25 χρό­νων, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν υπάρ­χει κα­νέ­να ζή­τη­μα έντα­ξης αυτών των αν­θρώ­πων, κάτι το οποίο εξη­γεί­ται από την κυ­ριαρ­χία του νε­ο­φι­λε­λευ­θε­ρι­σμού και την «ανα­γκαιό­τη­τα» για ένα πα­ρά­δειγ­μα αντι­με­τώ­πι­σης όλων των κοι­νω­νι­κά αδύ­να­μων. Η κυ­ρί­αρ­χη ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή έχει στο κέ­ντρο της την ισλα­μο­φο­βία και έδωσε έμ­φα­ση στην ανα­γκη οι­κο­δό­μη­σης μιας αρι­στε­ρής και ερ­γα­τι­κής εναλ­λα­κτι­κής.

Ο Παύ­λος Αντω­νό­που­λος (Συ­ντο­νι­σμός σω­μα­τεί­ων και φο­ρέ­ων για το προ­σφυ­γι­κό) εστί­α­σε στην ανά­γκη στο­χο­ποί­η­σης και αμ­φι­σβή­τη­σης της βαρ­βα­ρό­τη­τας του ιμπε­ρια­λι­σμού της ΕΕ, κάτι που λεί­πει από την αρι­στε­ρά. Για να μπο­ρέ­σει να γίνει αυτό χρειά­ζε­ται η προ­σπά­θεια να χτι­στεί ένα μα­ζι­κό αντι­πο­λε­μι­κό και αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό κί­νη­μα, γιατί όσο οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πό­λε­μοι συ­νε­χί­ζο­νται τόσο θα υπάρ­χουν πρό­σφυ­γες, χωρίς αυτό να ση­μαί­νει ότι δεν είναι ανα­γκαία η αλ­λη­λεγ­γύη, αλλά δεν αρκεί από μόνη της. Κα­θή­κον της αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κής Αρι­στε­ράς είναι να βγει μπρο­στά και να επι­χει­ρή­σει να σπά­σει στην Ελ­λά­δα τον αδύ­να­μο κρίκο της ιμπε­ρια­λι­στι­κής αλυ­σί­δας.

Τέλος, ο Άρης Βα­σι­λό­που­λος (δή­μαρ­χος Νέας Φι­λα­δέλ­φειας-Νέ­ας Χαλ­κη­δό­νας) ανα­φέρ­θη­κε στους κα­θη­συ­χα­στι­κούς μύ­θους της ελ­λη­νι­κής Αρι­στε­ράς: για το φα­σι­σμό που δε θα μπο­ρού­σε να ανα­πτυ­χθεί λόγω εα­μι­κής αντί­στα­σης και αντι­φα­σι­στι­κών πα­ρα­δό­σε­ων, αλλά και για το φα­σι­σμό που είναι πάντα βαθιά μέσα στους κρα­τι­κούς μη­χα­νι­σμούς. Δεν μπο­ρεί κα­νείς/μία να κα­τα­λά­βει το ζή­τη­μα των προ­σφύ­γων ξε­κομ­μέ­νο από τον ιμπε­ρια­λι­σμό όπως πρέ­πει να κάνει την απα­ραί­τη­τη σύν­δε­ση με­τα­ξύ της λι­τό­τη­τας και της ανά­πτυ­ξης της ακρο­δε­ξιάς, η οποία «πα­τά­ει» πάνω στην έλ­λει­ψη κοι­νω­νι­κών υπο­δο­μών αλλά και στην κα­τα­βάρ­θρω­ση του βιο­τι­κου επι­πέ­δου, στο­χο­ποιώ­ντας τον «ξένο» και όχι τα μνη­μό­νια. Ανα­φέρ­θη­κε ακόμα στην κακή κα­τά­στα­ση της αυ­το­διοί­κη­σης (και με ακραία ρα­τσι­στι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα όπως στο Ωραί­ο­κα­στρο) αλλά και στη δύ­να­μη της αλ­λη­λεγ­γύ­ης των απλών αν­θρώ­πων από τα κάτω και στην ανά­γκη ανά­λη­ψης πρω­το­βου­λιών για την ισό­τι­μη κοι­νω­νι­κή έντα­ξη των προ­σφύ­γων ως τμήμα ενός σχε­δί­ου πο­λι­τι­κής και ιδε­ο­λο­γι­κής πάλης ενά­ντια στην ισλα­μο­φο­βία, τον εθνι­κι­σμό και το ρα­τσι­σμό. Μά­λι­στα, προ­α­νήγ­γει­λε μια τέ­τοια πτω­το­βου­λία της δη­μο­τι­κής αρχής Ν. Φι­λα­δέλ­φειας-Χαλ­κη­δό­νας.

 

πηγή : https://rproject.gr


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες