Τετάρτη 1η Μάρτη: Να καταδικαστούν οι Χρυσαυγανακτισμένοι νεοναζί του Αγίου Παντελεήμονα

dsc3952a-500x332Την Τετάρτη 1η Μάρτη, στις 9 π.μ. στην Ευελπίδων (Δ Μονομελές πλημμελειοδικείο), δικάζονται οι χρυσαυγανακτισμένοι του Αγίου Παντελεήμονα για την επίθεση με πέτρες, αυγά, γιαούρτια και άλλα συναφή στην ομάδα του αυτοδιοικητικού συνδυασμού «Ελεύθερη Αττική» και στον επικεφαλής της Αλέκο Αλαβάνο, τον Οκτώβριο του 2010 κατά την προεκλογική περίοδο των περιφερειακών εκλογών.

Τότε το τάγμα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής στον Άγιο Πα­ντε­λε­ή­μο­να δρού­σε υπό το κά­λυμ­μα της πε­ρί­φη­μης «επι­τρο­πής πο­λι­τών» που είχαν επι­δο­θεί στο σπορ των επι­θέ­σε­ων κατά με­τα­να­στών και προ­σφύ­γων της πε­ριο­χής. Πα­ρή­λαυ­ναν σε πρω­ϊ­νά­δι­κα, με­ση­με­ρια­νά­δι­κα και με­τα­με­σο­νύ­κτιες «ενη­με­ρω­τι­κές εκ­πο­μπές» πα­ρι­στά­νο­ντας τους αγα­να­κτι­σμέ­νους κα­τοί­κους που αγω­νί­ζο­νταν κατά της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας των «λαθρο»με­τα­να­στών. Κα­τη­γο­ρού­με­νοι στην υπό­θε­ση είναι «προ­σω­πι­κό­τη­τες» όπως η τότε δήθεν «ακομ­μά­τι­στη» κά­τοι­κος Θε­μι­δα Σκορ­δέ­λη, με­τέ­πει­τα υπο­ψή­φια βου­λευ­τής Α Αθη­νών των νε­ο­να­ζί, σή­με­ρα υπό­δι­κη για την υπό­θε­ση της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης της ΧΑ και για μα­χαι­ρώ­μα­τα προ­σφύ­γων μαζί με ομοϊ­δε­ά­τες της. Άλλη πε­ρί­πτω­ση κα­τη­γο­ρου­μέ­νου για την υπό­θε­ση είναι ο Σπύ­ρος Γιαν­νά­τος, τότε θερ­μός υπο­στη­ρι­κτής της Χρυ­σής Αυγής που πέ­ρα­σε στο στρα­τό­πε­δο των νε­ο­να­ζί όταν διά­φο­ροι ακρο­δε­ξιοί πο­λι­τευ­τές τύπου Πλεύ­ρη και Γε­ωρ­γιά­δη προ­τί­μη­σαν την επι­στρο­φή στο μα­ντρί της ΝΔ αντί για τον αστε­ρι­σμό του Μι­χα­λο­λιά­κου.

Η δράση των αντι­ρα­τσι­στι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων, δη­μο­κτρα­τών κα­τοί­κων, το­πι­κών συλ­λο­γι­κο­τή­των και φο­ρέ­ων καθώς και της αρι­στε­ράς, έπαι­ξε κα­θο­ρι­στι­κό ρόλο στην απο­κά­λυ­ψη του πραγ­μα­τι­κού προ­σώ­που των νε­ο­να­ζί και συ­ντέ­λε­σε στην προ­φυ­λά­κι­ση για αρ­κε­τούς μήνες κά­ποιων από τους φα­σί­στες πρω­τα­γω­νι­στές. Σή­με­ρα οι ακρο­δε­ξιές φωνές ξα­να­δυ­να­μώ­νουν, συ­νε­πι­κου­ρού­με­νες τόσο από τις πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας όσο και από την πρό­σφα­τη ρα­τσι­στι­κή συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας για το προ­σφυ­γι­κό που εφαρ­μό­ζει η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ. Σ’ αυτό το έδα­φος οι φα­σί­στες της ΧΑ επι­χει­ρούν να ξε­φύ­γουν από την απο­μό­νω­ση και να απο­κτή­σουν κοι­νω­νι­κή γεί­ω­ση πε­τώ­ντας προ­σφυ­γό­που­λα έξω από τα σχο­λεία. Την ίδια ώρα κυ­κλο­φο­ρούν ελεύ­θε­ροι ο δο­λο­φό­νος Ρου­πα­κιάς και οι προϊ­στά­με­νοι του, ενώ κα­τη­γο­ρού­με­νοι Χρυ­σαυ­γί­τες στη δίκη της ΧΑ, προ­κα­λούν και επι­τί­θε­νται σε μάρ­τυ­ρες κα­τη­γο­ρί­ας και αντι­φα­σί­στες μέσα κι έξω από την αί­θου­σα του δι­κα­στη­ρί­ου με την κά­λυ­ψη της αστυ­νο­μί­ας.

Η κα­τα­δί­κη των νε­ο­να­ζί του Αγίου Πα­ντε­λε­ή­μο­να έχει σή­με­ρα ιδιαί­τε­ρη αξία. Μαζί με πλή­θος άλλων κα­τα­δι­κών, θα συ­ντε­λέ­σει στην από­δει­ξη της ταύ­τι­σης του «κόμ­μα­τος» ΧΑ με την εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση των ταγ­μά­των εφό­δου της ΧΑ. Η κι­νη­το­ποί­η­ση του κι­νή­μα­τος αντί­στα­σης και του αντι­φα­σι­στι­κού κι­νή­μα­τος ανα­δει­κνύ­ε­ται ξανά σε προ­ϋ­πό­θε­ση ανά­σχε­σης των φι­λο­δο­ξιών των φα­σι­στών. Στο χέρι μας είναι να τους κό­ψου­με ξανά το δρόμο, όπως το 2013 με το παλ­λαϊ­κό κί­νη­μα που επέ­βαλ­λε την πε­ρι­θω­ριο­ποί­η­ση των νε­ο­να­ζί της ΧΑ μετά τη δο­λο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα. Ο αγώ­νας ενά­ντια στα μνη­μό­νια και η μάχη για την απο­νο­μι­μο­ποί­η­ση και κα­τα­δί­κη των νε­ο­να­ζί απο­τε­λούν τις δύο όψεις του ίδιου νο­μί­σμα­τος: της κοι­νής απά­ντη­σης των θυ­μά­των της φτώ­χειας και του ρα­τσι­σμού που είναι απο­λύ­τως ανα­γκαία και εφι­κτή.

Για όλους αυ­τούς τους λό­γους, την Τε­τάρ­τη 1η Μάρτη, στις 9 π.μ. η κί­νη­ση «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό καλεί για μα­ζι­κή πα­ρου­σία αντι­φα­σι­στών εντός της αί­θου­σας του Δ Μο­νο­με­λούς Πλημ­με­λειο­δι­κεί­ου (Κτί­ριο 9) στα Δι­κα­στή­ρια της Ευ­ελ­πί­δων.

Κίνηση «Απελάστε το Ρατσισμό»


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες