Πρόγραμμα σπουδών Κυριακάτικου Σχολείου (Educational Levels)

To πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε πέντε επίπεδα και απευθύνεται σε αρχάριους, μέσους και προχωρημένους. – Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

Επίπεδο Α: Εισαγωγή στη νέα ελληνική γλώσσα. Βασικό λεξιλόγιο, απλοί διάλογοι, αναγνωστική ικανότητα, γραφή, στοιχειώδης γραμματική.
Επίπεδο Β: Επέκταση του λεξιλογίου, περισσότερες απλές επικοινωνιακές καταστάσεις και διάλογοι, συνέχεια της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (κλίση ουσιαστικών / επιθέτων, πληθυντικός αριθμός, απλός αόριστος, μέλλοντας, υποτακτική βασικών ρημάτων).
Επίπεδο Γ: Προαπαιτούμενα: Βασικό λεξιλόγιο, βασική γραμματική, γνωριμία με τον απλό αόριστο, μέλλοντα και υποτακτική, δυνατότητα επικοινωνίας σε απλές καθημερινές περιστάσεις. Ύλη /στόχοι: δυνατότητα έκφρασης σε πιο σύνθετες περιστάσεις (περιγραφές, αφήγηση, συγκρίσεις, σχέδια για το μέλλον κλπ. Χρόνοι ενεργητικής φωνής, εισαγωγή στην προστακτική και στην παθητική φωνή)
Επίπεδο Δ: Προαπαιτούμενα: ύλη επιπέδου 3, βασικό λεξιλόγιο καθημερινού λόγου. Ύλη /στόχοι: διδασκαλία παθητικής φωνής, αντωνυμίες, προστακτική, χρήση υποτακτικής, αφήγηση σε παρελθοντικούς χρόνους, εμπλουτισμός λεξιλογίου (οικογένεια, εργασία, οικολογία, διασκέδαση). Συζητήσεις, έκφραση και ανταλλαγή απόψεων με επιχειρήματα.
Επίπεδο Ε: Προαπαιτούμενα: σχηματισμός χρόνων ρημάτων ενεργητικής και παθητικής, κλίση επιθέτων και ουσιαστικών σε όλες τις πτώσεις. Ύλη /στόχοι: ολοκλήρωση της διδασκαλίας της βασικής γραμματικής (χρήση χρόνων, ανώμαλα επίθετα και ιδιόκλιτα ουσιαστικά, χρήση προθέσεων και συνδέσμων, σύνθετα ρήματα, μετοχές, υποθετικοί λόγοι), εμπλουτισμός λεξιλογίου (καθομιλουμένη αστικών κέντρων, ιδιωτισμοί). Μικρά κείμενα από εφημερίδες. Εξάσκηση στον προφορικό λόγο για μετάδοση πληροφοριών, προσωπικών απόψεων και συναισθημάτων.

Για το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων πατήστε εδώ:

http://www.ksm.gr/πρόγραμμα-μαθημάτων-στο-κυριακάτικο/

———————————————————————————————————————————————

The curriculum is divided into five levels, for beginners, intermediate students and advanced students. A detailed syllabus is available upon request.

Level A: Introduction to modern Greek. Basic vocabulary, simple dialogues, reading skills, writing, basic grammar.
Level B: Building vocabulary, more communicative situations and dialogues, more grammar (nouns, adjectives, plural, simple past, future and subjunctive of basic verbs).
Level C: Required knowledge: Basic vocabulary and grammar (simple past, future, subjunctive). Ability to create and understand short sentences used in everyday life. Syllabus goals: to enrich vocabulary, improve the ability to express oneself in more complex situations (descriptions, narratives, comparatives, plans for the future etc.). Verbs: active voice (more tenses) and introduction to imperative and passive voice.
Level D: Required knowledge: Syllabus of level 3, basic vocabulary of everyday language. Syllabus goals: teaching the passive voice, pronouns, imperatives, use of subjunctive, narratives, enriching vocabulary (family, work, free time, ecology). Normal discussions, debates.
Level E: Required knowledge: formation of verb tenses in active and passive voice, declension of nouns and adjectives in all cases. Syllabus goals: coverage of basic grammar (use of tenses, irregular adjectives and nouns, use of prepositions and conjunctions, compound verbs, participles, conditional clauses), enrichment of vocabulary (language spoken in big cities, idiomatic expressions).

Weekly timetable:

http://www.ksm.gr/πρόγραμμα-μαθημάτων-στο-κυριακάτικο/


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες