Πολύ πετυχημένη η 11η Αντιρατσιστική Γιορτή

giortikosmosτου Χρήστου Κατόπη

Ένα διήμερο διαλόγου, συνύπαρξης και διασκέδασης (ρεπορτάζ από τις συζητήσεις)

Ένα ακόμη με­γά­λο γε­γο­νός αλ­λη­λεγ­γύ­ης και αντί­στα­σης ολο­κλη­ρώ­θη­κε με τε­ρά­στια επι­τυ­χία το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο που πέ­ρα­σε.

Xι­λιά­δες άτομα επι­σκέ­φτη­καν την Ανω­τά­τη Σχολή Καλών Τε­χνών προ­κει­μέ­νου να πα­ρα­κο­λου­θή­σουν το πρό­γραμ­μα της 11ης Αντι­ρα­τσι­στι­κής Γιορ­τής του Κυ­ρια­κά­τι­κου Σχο­λεί­ου Με­τα­να­στών και της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» .

Oι πα­ρευ­ρι­σκό­με­νοι είχαν την ευ­και­ρία να δουν τις εκ­θέ­σεις σκί­τσου και φω­το­γρα­φί­ας γνω­στών καλ­λι­τε­χνών, με θέμα το αντι­ρα­τσι­στι­κό κί­νη­μα, το τα­ξί­δι των προ­σφύ­γων αλλά και το ρα­τσι­σμό και το φα­σι­σμό. Με­τα­ξύ των έργων βρί­σκο­νταν τα σκί­τσα των σκι­τσο­γρά­φων που λο­γο­κρί­θη­καν πρό­σφα­τα από την Ευ­ρω­παϊ­κή Ένωση.

Οι επι­σκέ­πτες είχαν επί­σης τη δυ­να­τό­τη­τα να γνω­ρί­σουν και να ενη­με­ρω­θούν για τις δρά­σεις των πάνω από 40 συλ­λο­γι­κο­τή­των (LGBT, δι­κτύ­ων αλ­λη­λεγ­γύ­ης, δη­μο­τι­κών πα­ρα­τά­ξε­ων, με­τα­να­στευ­τι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων) από τα τρα­πε­ζά­κια που δια­τη­ρού­σαν καθ’ όλη τη διάρ­κεια του φε­στι­βάλ στο χώρο.

Τα παι­διά είχαν τη δυ­να­τό­τη­τα να παί­ξουν επι­τρα­πέ­ζια και να συμ­με­τά­σχουν σε πο­λύ­μορ­φες δρα­στη­ριό­τη­τες (ει­κα­στι­κά ερ­γα­στή­ρια, παι­χνί­δια δρά­σης, θε­α­τρι­κά παι­χνί­δια) στον παι­δό­το­πο που βρι­σκό­ταν στο χώρο.

Καθώς νύ­χτω­νε, μι­κροί και με­γά­λοι είχαν τη δυ­να­τό­τη­τα να γευ­τούν πιάτα από κου­ζί­νες από πάνω από 15 χώρες, ενώ την πρώτη μέρα ο κό­σμος είχε την ευ­και­ρία να πα­ρα­κο­λου­θή­σει 7 stand up κω­μι­κούς, και θε­α­τρι­κό ερ­γα­στή­ρι από θε­α­τρι­κή ομάδα ΑμεΑ.

Και οι δύο μέρες κο­ρυ­φώ­θη­καν με τις συ­ναυ­λί­ες από 17 συ­γκρο­τή­μα­τα ποι­κί­λων μου­σι­κών ειδών και χωρών στις 2 σκη­νές που λει­τουρ­γού­σαν πα­ράλ­λη­λα.

Έτσι, ντό­πιοι και με­τα­νά­στες άκου­σαν από ρε­μπέ­τι­κο μέχρι hip hop την πρώτη μέρα, και πα­ρα­δο­σια­κή μου­σι­κή μέχρι blues και rock ήχους τη δεύ­τε­ρη.

Το γλέ­ντι και ο χορός κρά­τη­σαν μέχρι τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της Δευ­τέ­ρας, απο­δει­κνύ­ο­ντας στην πράξη ότι μπο­ρού­με να ζή­σου­με, να αγω­νι­στού­με, να διεκ­δι­κή­σου­με, αλλά και να νι­κή­σου­με μαζί.

Στα λινκ που ακο­λου­θούν, μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε ρε­πορ­τάζ από τις συ­ζη­τή­σεις της Γιορ­τής:

Θε­μα­τι­κό ερ­γα­στή­ρι για την αντι­ρα­τσι­στι­κή πο­λι­τι­κή στην το­πι­κή αυ­το­διοί­κη­ση

Κε­ντρι­κή συ­ζή­τη­ση: Διε­θνής αντί­στα­ση στην άνοδο της ακρο­δε­ξιάς

Η ομι­λία του Καρί Πί­τερ­σεν-Σμιθ (Black Lives Matter) στην συ­ζή­τη­ση για την άνοδο της ακρο­δε­ξιάς

Θε­μα­τι­κό ερ­γα­στή­ρι για τον αντι­ρα­τσι­σμό και τον αντι­φα­σι­σμό στους χώ­ρους δου­λειάς

Κε­ντρι­κή συ­ζή­τη­ση: Ελ­λη­νι­κή αντι­προ­σφυ­γι­κή πο­λι­τι­κή και ΕΕ-φρού­ριο


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες