Οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές θρηνούν για τους πνιγμένους;

11169763_759514394145712_851171881480605228_oΗ χθεσινή έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της μετανάστευσης δεν μας επεφύλασσε καμία έκπληξη. Οι ηγέτες που δήθεν συγκλονίστηκαν από την τραγωδία των εκατοντάδων πνιγμών στη Λαμπεντούζα, δεν σκοπεύουν να κάνουν ούτε βήμα από τις δολοφονικές πρακτικές της Ευρώπης-φρούριο και της θωράκισης των συνόρων, στο όνομα της «ασφάλειας» – ασφάλεια για ποιον, αλήθεια;

Οι απο­φά­σεις προ­βλέ­πουν τρι­πλα­σια­σμό της χρη­μα­το­δό­τη­σης για επι­χει­ρή­σεις διά­σω­σης, αλλά ταυ­τό­χρο­να δεν υπάρ­χει καμία πρό­βλε­ψη για την υπο­δο­χή αυτών των αν­θρώ­πων. Προ­σχη­μα­τι­κά ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι 5000 πρό­σφυ­γες θα γί­νουν δε­κτοί στην ΕΕ, αλλά κα­νείς δεν μας λέει τι ακρι­βώς θα γίνει με τους υπό­λοι­πους. Αντί­θε­τα συ­νε­χί­ζε­ται ο «πό­λε­μος των συ­νό­ρων» με ενί­σχυ­ση της FRONTEX και της στρα­τιω­τι­κο­ποί­η­σης των χερ­σαί­ων και θα­λάσ­σιων συ­νό­ρων, ενώ προ­α­ναγ­γέλ­λε­ται και ο «πό­λε­μος ενά­ντια στους δια­κι­νη­τές», με στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις που θα στα­μα­τούν τα πλοιά­ριά τους. Ο ένο­χος για τους πνιγ­μούς των προ­σφύ­γων βρέ­θη­κε: είναι οι δου­λέ­μπο­ροι, ο τε­λευ­ταί­ος κρί­κος στην αλυ­σί­δα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών εγκλη­μά­των στην πε­ριο­χή. Ποιος ευ­θύ­νε­ται, όμως, για τα εκα­τομ­μύ­ρια των προ­σφύ­γων; Ποιος δη­μιούρ­γη­σε τον ISIS; Ποιος θε­ω­ρεί σύμ­μα­χό του τη Σα­ου­δι­κή Αρα­βία; Ποιος ξε­κί­νη­σε τον πό­λε­μο στη Συρία, ποιος έκανε την επέμ­βα­ση στη Λιβύη; Πά­ντως όχι οι δου­λέ­μπο­ροι…

Πε­ρισ­σό­τε­ροι από 1200 άν­θρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή του έτους στη Με­σό­γειο, ενώ έχουν πε­ρά­σει τρία χρό­νια από το πρώτο πο­λύ­νε­κρο ναυά­γιο στη Λα­μπε­ντού­ζα, που πάλι η ευ­ρω­παϊ­κή ελιτ είχε «θρη­νή­σει» για τα θύ­μα­τα. Τα μέτρα που προ­α­ναγ­γέλ­λο­νται δεν μπο­ρούν ούτε στο ελά­χι­στο να αντι­με­τω­πί­σουν την κα­τά­στα­ση όταν το 2014 ήταν η πρώτη φορά που ο αριθ­μός των προ­σφύ­γων – πάνω από 50 εκα­τομ­μύ­ρια – για πρώτη φορά ξε­πέ­ρα­σε αυτόν του Β’ ΠΠ. Και η κα­τά­στα­ση σε πολ­λές πε­ριο­χές του πλα­νή­τη όχι μόνο δεν βελ­τιώ­νε­ται αλλά οξύ­νε­ται, με την ευ­θύ­νη των με­γά­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών δυ­νά­με­ων, ανά­με­σα στις οποί­ες είναι και η ΕΕ.

Δεν εί­χα­με βέ­βαια αυ­τα­πά­τες ότι οι θύτες θα απο­φα­σί­σουν να βοη­θή­σουν τα θύ­μα­τα. Είναι επι­τα­κτι­κή ανά­γκη, τώρα πε­ρισ­σό­τε­ρο από ποτέ, να συ­νε­χί­σου­με τους αγώ­νες μας για ανοι­χτά σύ­νο­ρα, για ίσα δι­καιώ­μα­τα και για σε­βα­σμό της αν­θρώ­πι­νης ζωής. Ενω­μέ­νοι ερ­γά­τες ντό­πιοι και με­τα­νά­στες, σε κοι­νούς αγώ­νες, είναι ο μόνος δρό­μος να βρε­θεί λύση. Οι ηγέ­τες που κα­τα­δι­κά­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια αν­θρώ­πους σε θά­να­το, είναι οι ίδιοι που κα­τα­δι­κά­ζουν εμάς σε φτώ­χεια και εξα­θλί­ω­ση με τις νε­ο­φι­λε­λεύ­θε­ρες πο­λι­τι­κές λι­τό­τη­τας. Καμία «ασφά­λεια» δεν μας εξα­σφα­λί­ζουν οι απο­φά­σεις των ηγε­τών που μι­λούν εξ ονό­μα­τός μας, γιατί απλού­στα­τα δεν κιν­δυ­νεύ­ου­με από τους κο­λα­σμέ­νους της γης, αλλά από τους θύτες τους. Και όλοι μαζί πρέ­πει να αγω­νι­στού­με ενά­ντια τις δο­λο­φο­νι­κές πρα­κτι­κές τους.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΥ­ΡΩ­ΠΗ ΦΡΟΥ­ΡΙΟ

ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟ­ΣΦΥ­ΓΕΣ – ΕΛΕΥ­ΘΕ­ΡΗ ΜΕ­ΤΑ­ΚΙ­ΝΗ­ΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΝΑ ΣΤΑ­ΜΑ­ΤΗ­ΣΟΥΝ ΟΙ ΔΟ­ΛΟ­ΦΟ­ΝΙΕΣ ΣΤΑ ΣΥ­ΝΟ­ΡΑ

ΕΡ­ΓΑ­ΤΙ­ΚΗ ΑΛ­ΛΗ­ΛΕΓ­ΓΥΗ ΣΤΑ ΘΥ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΜΟΥ

Kίνηση “Απελάστε το Ρατσισμό”


λέξεις κλειδιά:

αφήστε το σχόλιό σας

κατηγορίες