Σταματήστε το έγκλημα!

Screen Shot 2017-02-09 at 7.15.21 PMΠαγκόσμια μέρα ενάντια στο ρατσισμό: Ανοιχτά Σύνορα – Ανοιχτές Πόλεις, Ανθρώπινη στέγη, σχολεία και νοσοκομεία για όλους!

Φέτος η πα­γκό­σμια μέρα κατά του ρα­τσι­σμού συ­μπί­πτει με τον 1 χρόνο από την εφαρ­μο­γή της ρα­τσι­στι­κής συμ­φω­νί­ας ΕΕ-Τουρ­κί­ας-Ελ­λά­δας. Η συμ­φω­νία της ντρο­πής σή­μα­νε κα­τα­κό­ρυ­φη αύ­ξη­ση των πνιγ­μών προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στη Με­σό­γειο, κα­θη­με­ρι­νούς θα­νά­τους στα στρα­τό­πε­δα της ντρο­πής στην Ελ­λά­δα από το ψύχος, πο­λύ­μη­νη φυ­λά­κι­ση χι­λιά­δων αν­θρώ­πων σε κέ­ντρα κρά­τη­σης και μα­ζι­κές απε­λά­σεις. Την ώρα που οι ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και τα προ­γράμ­μα­τα λι­τό­τη­τας του ΔΝΤ πα­ρά­γουν χι­λιά­δες νέους ξε­ρι­ζω­μέ­νους αν­θρώ­πους ανά την υφή­λιο, οι κυ­βερ­νή­σεις που ευ­θύ­νο­νται γι’ αυτό υψώ­νουν τα τείχη τους στα θύ­μα­τα των δο­λο­φο­νι­κών πο­λι­τι­κών τους από το Με­ξι­κό ως τον Έβρο. Η ακρο­δε­ξιά διε­θνώς σαλ­πί­ζει το σύν­θη­μα της ισλα­μο­φο­βί­ας και του μι­σαν­θρω­πι­σμού επι­χει­ρώ­ντας να στρέ­ψει τους ντό­πιους φτω­χούς κατά των “ξένων” αντί για τους τρα­πε­ζί­τες και τις κυ­βερ­νή­σεις τους, αντί για τους πραγ­μα­τι­κούς υπεύ­θυ­νους της κοι­νής εξα­θλί­ω­σης ντό­πιων και με­τα­να­στών. Στην Ελ­λά­δα η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ υλο­ποιεί απα­ρέγ­γλι­τα τα μνη­μο­νια­κά και ρα­τσι­στι­κά μέτρα της ΕΕ, στρώ­νο­ντας το έδα­φος σε κάθε λογής ακρο­δε­ξιούς και φα­σί­στες να υπο­δαυ­λί­ζουν τον κοι­νω­νι­κό κα­νι­βα­λι­σμό κατά των προ­σφυ­γό­που­λων στα σχο­λεία, των οι­κο­γε­νειών προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών στις πό­λεις.

Απέ­να­ντί τους το αντι­ρα­τσι­στι­κό, αντι­φα­σι­στι­κό και αντι­πο­λε­μι­κό κί­νη­μα, ο κό­σμος της αλ­λη­λεγ­γύ­ης των απλών αν­θρώ­πων που κα­τα­λα­βαί­νει και αγκα­λιά­ζει τα θύ­μα­τα της φτώ­χειας και του πο­λέ­μου. Κι­νη­το­ποιεί­ται μα­ζι­κά κατά της ισλα­μο­φο­βί­ας, του ρα­τσι­σμού και του σε­ξι­σμού του πλα­νη­τάρ­χη Τραμπ σε όλο τον πλα­νή­τη. Οι πρό­σφυ­γες που δια­μαρ­τύ­ρο­νται για τις άθλιες συν­θή­κες στα προ­σφυ­γι­κά στρα­τό­πε­δα από τη Μόρια ως τη Ρι­τσώ­να και το Ελ­λη­νι­κό. Οι εκ­παι­δευ­τι­κοί και οι κά­τοι­κοι στις γει­το­νιές γύρω από τα σχο­λεία που φι­λο­ξε­νούν προ­σφυ­γό­που­λα και αγκα­λιά­ζουν τους νέους μι­κρούς μα­θη­τές σαν δικά τους παι­διά. Οι δια­δη­λω­τές που απαι­τούν κα­τα­δί­κη των νε­ο­να­ζί της ΧΑ στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής ορ­γά­νω­σης, την απέ­λα­ση του φα­σι­σμού από τις γει­το­νιές και τα σχο­λεία μας. Οι αγώ­νες ερ­γα­ζο­μέ­νων και νέων για να στα­μα­τή­σει η μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα. Το κί­νη­μα κατά των πλει­στη­ρια­σμών, οι ερ­γα­ζό­με­νοι στα ερ­γο­στά­σια που κλει­νουν και διεκ­δι­κούν να μην χά­σουν τη δου­λειά τους, οι νέοι που με­τα­να­στεύ­ουν στο εξω­τε­ρι­κό για μια θέση στον ήλιο. Κα­θέ­νας και κα­θε­μιά που απέ­να­ντί του δεν βάζει τον πιο φτωχό και πιο δυ­στυ­χι­σμέ­νο αλλά τον πό­λε­μο, τη φτώ­χεια και το ρα­τσι­σμό που απο­φα­σί­ζουν και διε­ξά­γουν οι κυ­βερ­νή­σεις των αφε­ντι­κών και των πλού­σιων σε κάθε γωνιά του κό­σμου.

Στις 18 Μάρτη, στην Αθήνα, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη, και σε πολ­λές πό­λεις της χώρας ο κό­σμος της αλ­λη­λεγ­γύ­ης και της αντί­στα­σης θα βγει ξανά στους δρό­μους. Μαζί με χι­λιά­δες δια­δη­λω­τές σε πολ­λές πό­λεις διε­θνώς απαι­τού­με να στα­μα­τή­σει το έγκλη­μα κατά των προ­σφύ­γων και των με­τα­να­στών. Ανοι­χτά σύ­νο­ρα, ανοι­χτές πό­λεις, ίσα δι­καιώ­μα­τα για όλους. Να ακυ­ρω­θεί η συμ­φω­νία της ντρο­πής ΕΕ-Ελ­λά­δας-Τουρ­κί­ας. Να στα­μα­τή­σουν οι πό­λε­μοι και οι διευ­κο­λύν­σεις της Ελ­λά­δας στις ΝΑ­ΤΟϊ­κές δυ­νά­μεις που πε­ρι­πο­λούν στο Αι­γαίο και βομ­βαρ­δί­ζουν στη Συρία. Να μπει φραγ­μός στην ακρο­δε­ξιά και τον φα­σι­σμό. Στην Ελ­λά­δα δια­δη­λώ­νου­με από κοι­νού, ντό­πιοι, πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες για να στα­μα­τή­σει η μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα που κα­τα­δι­κά­ζει όλους μας στη φτώ­χεια και την εξα­θλί­ω­ση. Για ίσα δι­καιώ­μα­τα σε πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, κα­λύ­τε­ρη ζωή για όλους.

Αν θέ­λεις να συμ­με­τέ­χεις στην κα­μπά­νια για τις 18 Μάρτη, μπο­ρείς να βοη­θή­σεις στη γει­το­νιά σου, το χώρο δου­λειάς, το σχο­λείο ή τη σχολή σου, παίρ­νο­ντας και μοι­ρά­ζο­ντας φυλ­λά­δια, αυ­το­κόλ­λη­τα και αφί­σες σε φί­λους, γνω­στούς, συ­να­δέλ­φους. Να συμ­με­τέ­χεις σε ομά­δες αφι­σο­κολ­λή­σε­ων και εξορ­μή­σε­ων στις γει­το­νιές. Να ορ­γα­νώ­σεις μαζί μας εκ­δη­λώ­σεις για τη διε­θνή κι­νη­το­ποί­η­ση της 18 Μάρτη και για την πα­γκό­σμια μέρα κατά του ρα­τσι­σμού στις 21 Μάρτη στα σχο­λεία. Επι­κοι­νώ­νη­σε μαζί μας! ([email protected], 210 51 30 373 – Κυ­ρια­κές, 210 33 06 286 – κα­θη­με­ρι­νές)


λέξεις κλειδιά:

Ενισχύστε το Κυριακάτικο!

κατηγορίες